THOUSANDS OF FREE BLOGGER TEMPLATES

Saturday, July 25, 2009

Projek Mini Kajian Tindakan A (berpasukan)

kajian tindakan Dr. Siti Fatimah

Saturday, July 11, 2009

Proposal Kajian Tindakan utk Pn.Sakinah & Hjh.Halimah

Proposal Kajian Tindakan

Wednesday, June 24, 2009

Analisis Data

-Analisis data ialah proses manggunakan data untuk memberi maklumat berguna untuk cadangkan kesimpulan dan menyokong keputusan.Pastikan ada sekurang-kurangnya 3 atau lebih jenis data untuk dianalisis.

-Data kualitatif dan kuantitatif boleh dipersembahkan secara grafik untuk membantu proses analisis.

-Cari pola dan kategori, persamaan, terangkan trend dan pertanyaan, katalogkan pemerhatian, bilang dan bandingkan dan buat anggaran.

Langkah analisis data kualitatif

Langkah pertama
-Tengok secara lalu maklumbalas
-Ambil nota atas tema yang muncul, isu atau faktor yang kamu dengar
-Cari item yang berulang atau penting

Langkah kedua
-Pilih 3 atau 4 tema/kategori yang muncul dan bina matriks
-Cuba buat carta bukti berkaitan dengan tema utama
-Tempatkan tema kategori diatas dan senaraikan pelajar ditepinya
-Kamu mungkin guna warna kod untuk setiap kategori yang berlainan

Langkah ketiga
-Jika boleh, bincang tinjauan dengan pendidik lain
-Baca tinjauan (soal selidik), highlight kata kunci yang berkaitan dengan tema/kategori yang telah dekenalpasti
-Seterusnya rekodkan dapatan dalam kotak bersesuaian dalam carta matriks yang kamu bina

Langkah keempat
-Tanya (apa yang telah saya dapat)
-Rekodkan pemerhatian pola yang muncul semasa kamu lihat matriks
.pola konsep
.pola sikap
-Tulis/rekod pemerhatianbawah matriks (bawah carta matriks)
-Contoh: 2 orang pelajar (siapa yang cakap banyak)
-Takut sentiasa disebut beberapa kali
-Sokongan bacaan jurnal

Langkah kelima
-Apa kesimpulan yang boleh kita buat
-Rekod kesimpulan sama ada bawah matriks atau atas kertas yang berlainan

Langkah keenam
-Tinjauan (soal selidik lain)/temubual/penilaian
-Semak semua persoalan kajian
-Bina modul/aktiviti
-Rekod apa yang dibuat dalam matriks (jadual)
-Cari maklumat yang masih diperlukan
.atas pelajar
.atas kaedah
.maklumat latar belakang untuk tajuk ini


Kegunaan Data dalam Plan-Do-Study-Act-Cycle

Plan
-Nilai dan kenalpasti semua data yang kita ada
-Analisis dan kenalpasti tema utama
-Kenalpasti sumber data yang akan memberikan ukuran progress penambahanbaikan

Do
-Kumpul data
-Buat kajian rintis untuk memastikan strategi pengukuran dipenuhi

Study
Analisis data yang telah dikumpulkan dan buat kesimpulan

Act
-Kenalpasti soalan tambahan
-Rancang untuk penambahbaikan berterusan

*Mengumpul data dan analisis data merupakan proses berterusan dalam penyelidikan tindakan.

*Kita mungkin tidak dapat keputusan yang kita kehendaki, tetapi tidak perlu risau.

*Dapatan kajian bertujuan untuk beri panduan dan memperbaiki pengajaran kita seterusnya.

Ringkasan data analisis
#Panduan untuk analisis data-Reka bentuk pendekatan sistematik, simpanan semua data.
-Cuba faham maklumat yangingin disimpan oleh data.
-Cari tema dan pola.
-Susun data berdasarkan apa yang dipelajari daripada data.
-Masukkan semua data termasuk data yang tidak menyokong apa yang kita cari.
-Baca dan baca data lebih daripada sekali.
-Bina imej visual
-Tulis nota ringkas untuk diri sendiri.
-Kongsi dapatan, perbincangan akan timbulkan soalan baru.
-Let data speaks to you

#Proses analisis data
-Analisis semua data dan buat nota sepanjang masa.
-Cari tema dan pola.
-Ringkasan tema kepada 3 hingga 5 idea.
-Lihat kembali data dan semak tema-tema yang telah dibuat.
-Bina subtema jika perlu.
-Simpan nota secara berterusan, malah dapatan kadang kala boleh mengejutkan kita.
-Semak maklumat untuk cari idea yang kerap atau dominan muncul.
-Kenalpasti poin utama.
-Cari maklumat untuk menyokong dapatan kajian.

Sunday, June 7, 2009

Pengumpulan Data

Pengenalan
Terdapat pelbagai teknik pengumpulan data.Walaupun menggunakan pelbagai teknik yang baik, tetapi ia tidak menjanjikan kualiti dapatan kajian kecuali jika dilakukan dengan sempurna.Sehubungan dengan itu, usaha untuk memastikan kualiti yang tinggi dalam penyelidikan perlu dipelajari dengan gigih.

3 sebab perlu capai kualiti tinggi:
1) tanggungjawab kepada pelajar
2) keperluan kepada kecekapan diri dan orang lain
3) keperluan untuk membuat tindakan dan berubah kepada perkara manfaat (menambah ilmu pengetahuan) dengan melakukan penyelidikan tindakan

Kriteria kualiti
- serupa dengan kriteria jenis penyelidikan lain.
- 2 rukun sains dalam senarai penyelidikan dalam kriteria kualiti ialah kesahan dan kebolehpercayaan.
- kedua-dua konsep ini kritikal kepada kualiti penyelidikan tindakan

Kesahan
Merujuk kepada kebenaran data dengan mengetahui sama ada sebenarnya mengukur atau mencerminkan fenomena khusus yang dikaji.

Kebolehpercayaan
Berkaitan dengan ketepatan data.Masalah kebolehpercayaan dalam pendidikan selalu berlaku apabila data diambil dari sampel yang terlalu kecil.Sehubungan dengan itu, untuk penambahbaikan data penyelidikan tindakan, kita perlu selalu tanya:
- Adakah maklumat ini merupakan perwakilan tepat realiti?
- Bolehkah saya fikir sebarang sebab untuk syak kepada ketepatan data?

5 tahap penyelidikan tindakan
1) Mengenal pasti masalah
2) Perancangan tindakan
3) Mengumpul data
4) Analisis data
5) Perancangan untuk tindakan seterusnya

Mengumpul data
-Apakah jenis data kita perlu kumpul untuk menjawab persoalan kajian.
-Bagaimana kita hendak memastikan terdapat pelbagai perspektif.

Alat pengumpulan data
- pemerhatian (video tape)
- nota guru dan komen
- kerja pelajar
- refleksi pelajar dan kerja pelajar
- jurnal pelajar
- ujian
- tinjauan soal selidik
- temuduga (audio tape)

Monday, May 25, 2009

Tugasan 2

Ulasan dan analisis artikel jurnal kajian tindakan

Artikel
1) Action research in language teacher education
2) Using action research to open the door to life-long professional learning
3)The action research endeavors of six classroom teacher and their perception of action research

Thursday, May 14, 2009

Kajian Kepustakaan

Sorotan ke atas bahan-bahan literatur seperti buku, jurnal, artikel, seminar dan laporan.

-Dilakukan secara kritikal ke atas poin-poin yang dikemukakan.

Membanding dan Membezakan
* Mencari persamaan dan perbezaan berdasarkan kriteria seperti ciri, sifat, kualiti dan unsur sesuatu objek atau peristiwa.

* Kemahiran ini digunakan apabila:
a) terdapat 2 atau lebih ciri atau kemungkinan.
b) membuat pilihan atau keputusan.

* Langkah penggunaan:
a) perhatikan dan berikan tumpuan kepada 1 atau beberapa ciri kajian tindakan (sampel, seting, prosedur, pengumpulan dan penghasilan data).
b) kenal pasti ciri kajian tindakan itu.
c) tentukan sama ada kajian tindakan yang lain mempunyai ciri yang sama.

Menganalisis
* Mengolah maklumat dengan menghuraikannya kepada bahagian yang lebih kecil bagi memahami sesuatu konsep atau peristiwa serta mencari makna yang tersirat.

* Kemahiran ini digunakan untuk mengenali bahagian-bahagian, memahami hubungkait antara bahagian dan mengenali prinsip yang terlibat.

* Menganalisis ialah suatu kemahiran yang kompleks menggunakan beberapa ciri kemahiran berfikir.

Menilai
* Membuat pertimbangan tentang sesuatu perkara dari segi kebaikan dan kelemahan berdasarkan bukti atau dalil yang sah.

* Kemahiran ini digunakan untuk membuat keputusan bagi:
a) memilih sesuatu
b) menerima atau menolak sesuatu idea

Membuat kesimpulan
* Membuat pernyataan tentang hasil sesuatu kajian yang berdasarkan kepada sesuatu hipotesis atau mengukuhkan sesuatu perkara berdasarkan penyiasatan.

* Kemahiran ini digunakan untuk membuat keputusan, menerangkan sesuatu, meramal dan menyokong pernyataan.

Mensintesis
* Menggabungkan idea, unsur, item dan perkara yang berasingan untuk menghasilkan gambaran yang menyeluruh dalam bentuk pernyataan, esei, lukisan dan artifak.

Thursday, May 7, 2009

Pengurusan Perubahan Dalam Pendidikan

Konsep Perubahan Dalam Pendidikan
Perubahan dalam pendidikan tidak dapat dielakkan kerana wujudnya ketidakpastian.Walaubagaimanapun ia hendaklah dielakkan kerana akan meruntuhkan masa depan generasi muda.

Jenis-jenis Perubahan
Mengikut Dessler (1995) terdapat 4 jenis perubahan:
1-Perubahan ke arah peningkatan.
2-Perubahan strategik organisasi.
3-Perubahan reaktif
4-Perubahan akibat daripada jangkaan.

Perubahan adalah kompleks
Perubahan dikaitkan dengan proses Evolusi dan Revolusi.
Evolusi:
-Perubahan yang dihasilkan kesan yang sedikit dalam tempoh yang panjang.
-Menyebabkan perubahan yang ketara dalam status quo.

Revolusi:
-Perubahan yang pantas.
-Perubahan yang akan maninggalkan kesan yang membinasakan.

Perubahan itu Multidimensi
Sebarang keputusan yang diambil untuk mengadakan perubahan melibatkan pelbagai pertimbangan.

Terdapat 6 dimensi yang perlu difahami:
1-Tujuan perubahan
2-Unit perubahan
3-Sifat perubahan
4-Magnitud perubahan
5-Skop perubahan
6-Jangkamasa perubahan

Model-model Perubahan
1-Model Penggabungan Roger
2-Model Kanter
3-Model Rand
4-Model Acot


Aktiviti Kerja Kumpulan
Nyatakan 8 sebab mengapa orang menentang perubahan dan bincangkan cara penyelesaiannya.

Sebab:
1. Tidak menepati kehendak
2. Ketidakpuasan
3. Konflik
4. Perbezaan ideologi
5. Pengaruh persekitaran
6. Tidak memenuhi tuntutan
7. Kekangan
8. Perubahan

Cara penyelesaian:
1. Kenalpasti setiap tuntutan / kehendak setiap ahli / organisasi.
2. Berbincang dan mencari kata sepakat dalam membuat sesuatu perubahan.
3. Melakukan kajian dan perancangan yang teliti sebelum membuat sesuatu perubahan.
4. Mewujudkan persefahaman dari segi komunikasi dan interaksi yang jelas.
5. Membuat perubahan secara beransur2 bermula dari peringkat bawah.
6. Menyediakan garis panduan yang jelas.
7. Melihat semua perubahan yang dibuat dari sudut positif.

Disediakan bersama: Nurulhuda Rahim dan Siti Khairiyah Sejo